Nota de informare privind prelucrarea datelor de către Danubius Exim SRL

Valabilă începând cu 

16.05.2024

Danubius Exim SRL, cu sediul în str. Vasile Gherghel nr. 12, Sector 1, București, România („Danubius”), în calitate de operator, prelucrează datele dvs. cu caracter personal cu ocazia completării acestui formular de comandă, în scopul contactării dumneavoastră privind produsele oferite de Danubius.

Politica de confidențialitate se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“) precum și pe legislația națională aplicabilă.

a. Tipurile de date prelucrate

Colectăm, în mod direct de la dumneavoastră, sau de la partenerul față de care ați solicitat serviciile noastre, următoarele categorii de date: Cod unic de înregistrare al societății pe care o reprezentați, nume și prenume administrator și adresa de e-mail a administratorului, informații privind adresa la care vă doriți să fie livrat produsul și tipul de produs. În plus față de aceste categorii de date, ca urmare a utilizării formularului, colectăm și date privind: data și ora la care ați completat și transmis formularul către noi.

b. Scopul prelucrării

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat de contactarea dumneavoastră în vedere furnizării ofertei cu produsele solicitate de către dumneavoastră. În egală măsură, vom putea folosi datele dumneavoastre de contact în vederea furnizării și a altor oferte privind produsele noastre, caz în care, dacă nu sunteți de acord cu utilizarea datelor dumneavoastră, vă puteți opune în orice moment.
În cazul în care veți decide încheierea unui contract cu Danubius, putem folosi datele furnizate cu ocazia completării acestui formular în vederea întocmirii de analize statistice și rapoarte interne privind performanța vânzărilor de produse.

c. Temeiul prelucrării

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră de contact este reprezentat de demersurile dumneavoastră de a încheia un contract cu Danubius, în ceea ce privește achiziția de produse – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR. 
În ceea ce privește utilizarea datelor în vederea întocmirii de rapoarte interne sau de analize statistice, temeiul prelucrării este reprezentat de dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR – interesul nostru legitim de a analiza și îmbunăți constant practicile noastre comerciale privind portofoliul nostru de produse.
Vă aducem la cunoștință pe această cale faptul că în măsura în care sunteți de acord cu încheierea unui contract de vânzare privind produsele noastre, condițiile privind prelucrarea de date cu caracter personal vă vor fi aduse la cunoștință în cadrul contractului de vânzare și/sau service al aparatelor de marcat.

d. Sursa datelor

Ca regulă generală, primim datele dumneavoastră de contact fie direct de la dumneavoastră, fie de la partenerul nostru, față de care ați manifestat intenția, respectiv ați solicitat unul dintre produsele noastre. 

e. Durata stocării/prelucrării

Păstrăm datele furnizate prin intermediul acestui formular pentru o durată de 3 ani de la data ultimului contact cu clientul. Durata de stocare a datelor dumneavoastră, întemeiate pe contract, poate fi prelungită în cazul în care există dispoziții legale care impun stocarea acestor date pentru o anumită perioadă – cum ar fi cazul obligațiilor legale în materie fiscală, caz în care vor fi păstrate pe întreaga durată prevăzută de lege sau în cazul în care apar litigii cu privire la acestea, până la rămânea definitivă a soluțiilor pronunțate de instanțele competente.

f. Măsuri de securitate 

Vă asigurăm că implementăm măsuri tehnice și organizaționale de securitate astfel încât să prevenim accesul neautorizat, modificarea, distrugerea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește.
Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și pot face obiectul unor acțiuni disciplinare sau sancționatorii în măsura în care vom sesiza că nu se conformează principiilor legale în materie de protecția datelor cu caracter personal.
Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.
Nu luăm decizii care produc efecte juridice în privința dumneavoastră sau care vă afectează semnificativ și care să aibă la bază prelucrarea automată a datelor dumneavoastră sau crearea unui profil al dumneavoastră.

g. Destintarii datelor

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing, furnizori de servicii de hosting și mentenanță pentru website;
– furnizorilor de servicii de cercetare de piață, avocați, consultanți, auditori;
– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre. Astfel, dacă optați pentru produse de acest tip, datele dumneavoastră de contact vor fi transmise, de exemplu, către bănci/instituții de plată, pentru a permite obținerea de către dumneavoastră a produsului ofertat în comun de către noi împreună cu partenerii noștri.

h. Drepturile dumneavoastră

GDPR a instituit o serie de drepturi ale persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea datelor acestora de către operatori. În acest context, puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri. 
De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta:
– prin e-mail la adresa: dpo@danubius.org.
Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail/datele de identificare utilizate de dumneavoastră în relația cu noi. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.
Vom răspunde la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care vă vom informa în termen de o lună cu privire la motivele întârzierii și veți primi un răspuns de la noi în termen de maximum două luni. S-ar putea să fie necesar să vă cerem mai multe informații pentru a putea califica cererea dumneavoastră. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

Drepturile potrivit GDPR Descriere

Accesul

Puteți să ne cereți:
• să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
• să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
• să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, cum le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
• v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ) și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; sau vă exercitați dreptul de a vă opune în temeiul art. 21 alin. 1 sau 2 din GDPR; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
• acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
• prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
• v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre legitime prevalează este în desfășurare.
În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele dumneavoastră cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul de a depune o plângere

Pentru a vă exercita dreptul de a depune o plângere, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, accesând site-ul www.dataprotection.ro.

Danubius Exim
Suport Service: 0212006000
Datecs.ro - Magazin echipamente fiscale
© Copyright Datecs.ro 2024. Toate drepturile rezervate. Operator de date cu caracter personal atestat de ANSPDCP, sub numarul 16326